Slide 1

Drive the World with INNOVATIVE

and VARIOUS Solutions

ขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรม..

รับเรื่องร้องเรียน

ด้วยบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มุ่งเน้นการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงได้กำหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนดังต่อไปนี้

การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ บริษัท

 1. ติดต่อ ณ ที่ทำการของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หรือส่งหนังสือร้องเรียนได้ที่ :
  หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
  เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30 น.
 2. โทรศัพท์หมายเลข 1800555900 (ไม่เสียค่าบริการ)
 3. โทรสารหมายเลข 0-2502-6997

นอกเหนือจากการร้องเรียนต่อบริษัทแล้ว ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

 1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
  เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ (ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ : 0-2634-6000 (เสียค่าใช้จ่าย) หรือ 1200 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  โทรสาร : 0-2279-0251
  อีเมล์ : [email protected]
  เว็บไซต์ : http://www.tci.or.th
 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166
  โทรสาร : 0-2629-8266
  เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th